Framåt tillsammans – kommunens budget för år 2020 antas idag

Idag ska våra fullmäktigeledamöter besluta om kommunens budget för nästa år samt verksamhetsplan för de kommande åren. Årets budgetförslag innebär en del åtstramningar, men vi har valt att försöka fördela ut de besparingar som ska göras över tre år istället för att allt ska genomföras under år 2020. Vi bedömde att det var orealistiskt och skulle betyda alltför omfattande förändringar i verksamheten på ett sätt som vi inte kan stå för. Vårt budgetförslag har fått namnet Framåt tillsammans. Här kan du läsa våra politiska inriktningar för det kommande året:

Politisk inriktning 2020 – Framåt tillsammans

Kommunens barn och unga är framtidens vuxna. Vi ska ge alla barn och elever i våra förskolor och skolor kunskap och förutsättningar som rustar dem för framtiden. Alla barn har en dröm. Den drömmen ser olika ut, men alla drömmer om ett arbete, bostad och ett fungerande liv. För att göra det möjligt behöver vi ge bra förutsättningar, bland annat genom lärarnas ledarskap i klassrummet och ett bra förebyggande arbete som främjar alla barns lärande.  

Vi vill att unga ska ha en god skolgång och en meningsfull fritid. Det ska finnas roliga och trygga miljöer för våra unga att vistas i, därför behöver vi bland annat samverkan mellan kommunen, ett rikt föreningsliv med stor variation och andra organisationer. Alla miljöer där unga vistas ska självklart vara fria från narkotika, alkohol och kriminalitet. På det sättet skapar vi trygga vuxna.

Vi fokuserar på att fortsätta förbättra förutsättningarna för det lokala näringslivet genom att arbeta med vuxenutbildning, kompetensförsörjning och genom att stötta människor som inte har rätt kompetens att möta arbetslivets och samhällets krav. Vi ska ge vuxna som vill göra nya val i livet möjligheter att göra nya vägval och stötta dem i att möta omvärldens behov av arbetskraft. Kompetensförsörjning för ett dynamiskt näringsliv och som utgår från individernas förutsättningar. Vi ska stötta företagen i att hitta vägar för att stärka sina anställdas kompetens. På det sättet gör kommunen det möjligt för fler att bli anställningsbara. Tillsammans med näringslivet skapar vi fler vägar till arbete.

Våra kommunala bolag och förvaltningar ska fortsätta utveckla arbetet med att skapa ett hållbart samhälle, både miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Våra medarbetare och medborgare har ett eget ansvar för att förbättra folkhälsan och ta ansvar för miljön. Kommunen ska underlätta detta genom att ge förutsättningar för medborgare och medarbetare.

För människor som vill leva och bo i vår kommun behövs det bostäder som passar människor i olika situationer och med olika förutsättningar. Vi ger förutsättningar för att bygga bostäder utifrån efterfrågan och behov. Arbetet med att få fram fler bostäder som är bra för alla, för äldre, för människor i ekonomisk utsatthet och bostäder med fokus på fysisk tillgänglighet, ska fortsätta. Det behövs bland annat flexibla lösningar som möjliggör ett bra boende för hela livet, oavsett hur livet ser ut. Det innefattar också att skapa förutsättningar för prismässigt efterfrågade bostäder i hela kommunen. Bostäder ska byggas för framtiden i hållbara material och lösningar med en lång hållbarhet och hållbar livscykel. Bostadsområden ska planeras på ett sådant sätt att de främjar möten mellan människor.

Även människor som är i behov av hjälp och stöd från samhället behöver ha ett bra liv – en meningsfull fritid och möjligheter att ta tillvara på det goda i livet, hela livet. Det ska vara tryggt att bli äldre. Det behövs tekniska lösningar som ökar livskvaliteten och friheten för människor med särskilda behov.

För att åstadkomma allt detta behöver kommunen arbeta med kompetensförsörjning. Vi ska vara en arbetsgivare där människor vill och kan arbeta hela sitt arbetsliv om de vill det, där människor utvecklas i sitt arbete, har en bra arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv.

Vi ska vara en kommun där drömmar om ett arbete, bostad och ett fungerande liv kan bli verklighet. Där vi arbetar aktivt med att främja möten mellan människor.

facebook Twitter Email