Pressmeddelande angående majoritetens budget 2021 och VP 2022–2023

Just nu upplever vi något som berör och påverkar oss alla. En pandemi som gör att vi måste ställa om och ställa in, ändra beslut och fatta nya beslut utifrån restriktioner i samhället.

Vår kommun är i en ständig utveckling, våra företag går bra och vi bygger för framtiden. Vi prioriterar investeringar för att stärka företagandet.  Flera nya företag är på väg att etablera sig i vår kommun, där ska vi göra allt vi kan för att dom ska få den hjälp och stöttning de behöver.

Inga fler besparingar än dom vi redan tagit beslut om, den resan måste fortsätta för att vi på sikt ska ha en budget i balans. Och vi behöver ett starkt resultat inför framtidens investeringar.

Det betyder besparingar på 10 miljoner per år 2021, 2022 samt 2023. 2021 är fördelningen 0,7 miljoner kr kommunstyrelsen, BUN 4,5 miljoner kr och SN 3,9 miljoner kr, 2022 och 2023 samma belopp. Vi tar bort effektiviseringarna från samhällsbyggnadsnämnden och förvaltningen 2021 samt 2022 i avvaktan på den utredning som pågår. I utredningen ska det framgå hur medborgarnyttan och ägarstyrningen ska bli mer tydlig.

Vi lägger nu en budget där de eventuella extra pengarna som regeringen och samarbetspartierna lagt som förslag inte finns inlagda, då det ej fattats något beslut om dessa. Men alla riktade medel som i förslaget ska gå till äldreomsorgslyftet 9,2 miljoner kr (ska ansökas) samt en permanent satsning till äldreomsorgen på 11 miljoner kr kommer fördelas till Socialnämnden, och de generella bidragen kommer läggas under resultatet.

För att stärka föreningslivet så lägger vi 900 000 kr för att täcka hyran för Fellingsbro ishall och 300 000 kr till Linden som är en lokal som samtliga våra föreningar kan hyra. Vi är en kommun med många aktiva föreningar som gör ett fantastiskt arbete med våra barn och ungdomar. Vi ska hitta en lösning för att hjälpa Guldsmedshyttans hockey då dom behöver byta tak på hallen. Vi tar vårt ansvar att snabbt återställa Ölsjöbadet och följer arbetet med att ta fram underlag för upprustning eller nybyggnation.

Vi gör också en satsning på att förbättra resultaten i skolan genom att i ett projekt tillsätta 2 stycken socialpedagoger under 2 år. Vi har sett positiva resultat från Storåskolan och tror att dessa tjänster ska kunna stärka upp arbetet.

Under kommunstyrelsen lägger vi 5 miljoner för projekt som vi under året kommer använda till att bland aannat göra fördjupade översiktsplaner i Fellingsbro, Storå och Guldsmedshyttan. Våra gamla detaljplaner ska uppdateras och det offentliga rummet i hela vår kommun behöver en upprustning.

Ett hållbart Lindesbergs kommun kräver att vi aktivt jobbar med hållbarhetsmålen i Agenda 2030, alla förvaltningar och bolag ska ha miljöfrågorna på deras agenda. Vi ska påbörja en satsning på skogsvård och slyröjning i vår kommun och under 2021 behöver våra vägar och gator få en förstärkt underhållsbudget.

En satsning på heltidsresan fortsätter. Alla våra medarbetare som önskar ska ha rätten till en heltid. Där är minskningen av delade turer inom äldreomsorgen prioritet!

Vi kommer också under 2021 lyfta trygghetsfrågorna som vi ser som viktiga!  Varje medborgare i vår kommun ska kunna känna sig trygg och här måste vi jobba mer aktivt med vår trygghets-app och i dialog med polisen och andra aktörer.

I projektform kommer vi stärka trygghetsarbetet där former och struktur kommer tas fram under året.

För att få hela kommunen att känna utveckling så är servicepunkterna viktiga som samlingspunkter för bygderna. Där vill vi jobba vidare med att stärka dialogen och hitta olika utvecklingsprojekt. I samband med det så vill vi jobba med barnkonventionen och landsbygdssäkring.

facebook Twitter Email