Pressmeddelande – Vi satsar på förebyggande arbete!

Majoriteten i Lindesbergs kommun Socialdemokraterna, Centerpartiet med stöd av Vänsterpartiet satsar 4 miljoner på förebyggande arbete. Medlen kommer tas ur den tilläggsbudget Socialnämnden fick i och med kommunfullmäktiges beslutad den 7 juni i år.

Vi kommer höja vår närvaro i de miljöer där ungdomar befinner sig på sin fritid, och öka intensiteteten mot unga som har ett riskbeteende. Insatserna är ett kommunövergripande arbete och Socialnämnden kommer inkludera skola, polis och fritid i arbetet, säger Elin Axelsson (S), vice ordförande i socialnämnden.

Socialnämnden kommer även i detta verka för en utökad digitalisering hos våra äldre inom vård och omsorg. Ett förslag är att upprätta digitala möten, gymnastik, träffpunkter m.m. För att möjliggöra detta ser Socialnämnden en samverkan med Arbetsmarknadsenheten, där det skulle vara möjligt att inrätta digitala coacher och på så sätt få fler aktiviteter för personer som är duktiga på digitala verktyg men som av någon anledning befinner sig en bit från arbetsmarknaden idag.

Mathz Eriksson (C) ordförande i socialnämnden säger att det är viktigt även om det är i övrigt ett ansträng ekonomi inte bromsa dessa satsningar. Det förebyggande arbetet kommer på sikt ge minskade kostnader, då tidiga insatser ger mycket och är mycket billigare än i de dyra placeringar som kan bli om vi inte tar tag i problemen här och nu.

Mathz ser också att det även kan skapa en ökad trygghet hos kommunens medborgare.

Beslut och fördelning kommer ske i en extranämnd på torsdag 28/11-2021.

Fördelningen sker enligt följande:

ÄndamålBudgettillskott
Licenser IT berör samtliga verksamhetsområden2,2 Mnkr
Försörjningsstöd5,0 Mnkr
Socialsekreterare1,4 Mnkr
Familjehem barn och unga4,3 Mnkr
Gruppbostäder LSS1,35 Mnkr
Hemtjänst6,0 Mnkr
Korttidsboende0,75 Mnkr
Förebyggande verksamhet5,0 Mnkr

För frågor: Elin Axelsson (S), vice ordförande i socialnämnden

facebook Twitter Email