Skrivelse om slopat statsbidrag överlämnat till (S) gruppledare i kulturutskottet

”Jag delar deras oro och hoppas att pengarna kommer tillbaka för att stärka barnkulturen även ute på landsbygden” säger Irja Gustavsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Lindesbergs kommun.

Idag på konferensen Folk och kultur i Eskilstuna träffade Irja Gustavsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Lindesbergs kommun, Lawen Redar som är gruppledare för socialdemokraterna i kulturskottet. Irja Gustavsson (S) överlämnade skrivelsen från Örebro läns kulturchefer angående neddragning av medel till kulturskolorna i den M+KD budget som gäller för Sverige nu. ”Jag delar deras oro och hoppas att pengarna kommer tillbaka för att stärka barnkulturen även ute på landsbygden” säger Irja Gustavsson.

Här kan du läsa vad kulturcheferna hade skrivit:

Örebro läns kulturskolechefer om slopat statsbidrag

Till ansvariga politiker för den budget som nu röstats igenom av Sveriges Riksdag:

Många är de utvecklingsområden och utmaningar som framtidens kulturskolor runt om i Sverige har att arbeta med. Den statliga utredningen (SOU 2016:69, En inkluderande kulturskola på egen grund) har hjälpt oss att staka ut en bred väg framåt och vara relevanta för de yngre generationerna och deras intressen i ett snabbförändrat samhälle. Och den förestående omställningen, att gå från hur kommunala Musikskolan såg ut igår till hur Sveriges framtida Kulturskola ser ut imorgon, kan vi inte göra utan en fortsatt nationell satsning och gemensam nationell syn på kraften i våra verksamheter. Kulturskolebidraget ger oss kommuner precis de förutsättningarna vi behöver för att fortsätta erbjuda tillgänglig, likvärdig och meningsfull fritid för ALLA barn och unga i Sverige.

Vi känner inte igen oss i er beskrivning att satsningen på landets kulturskolor med 100 miljoner årligen skulle vara ineffektiv och nå fel målgrupper. Det är tvärtom så att tack vare bidraget har vi skapat mötesplatser där deltagare i olika åldrar och från många olika kulturer har mötts förutsättningslöst, med skapande i olika former som gemensamt språk. Vi ger genom dessa åtgärder alla elever tillfälle att skapa ett intresse, hitta ett kreativt uttryck som stärker dem och berikar livet. Genom gemensam aktivitet skapas förutsättningar för att träffa nya vänner. Fler får komma in i ett kreativt nätverk som i förlängningen öppnar för utvecklingsmöjligheter inom studier, fritid och arbetsliv samt kan bidra till att motverka psykisk ohälsa.

Förlusten av sådana mötesplatser tror vi kommer slå hårt mot dessa grupper på ett sätt som är svårt att beräkna i kronor och ören. De statliga medel som har delats ut till kulturskolorna menar vi har använts på ett ansvarsfullt sätt och barn och unga i Örebro län fått mycket för pengarna.

Majoriteten av de barn och ungdomar som deltagit inom ramen för det statliga kulturskolebidraget i Örebro län, kommer från socialt utsatta områden som vi tidigare inte nått. Kulturskolans struktur med ett avgiftsbelagt kursutbud, passar sämre för socio-ekonomiskt utsatta barn med annan kulturell bakgrund än de familjer som sedan tidigare har ekonomisk möjlighet att delta. Framgången här har varit att vi genom en verksamhet utan avgift och föranmälan har kunnat nå dessa barn.

Här följer några exempel på hur bidraget använts i vårt län:

  • Dansundervisning i anslutning till skoldagens slut på skolor med hög andel nyanlända, som inte har möjlighet att ta del av kulturskolans ordinarie utbud i respektive kommuns centralort.
  • Verksamhet för funktionsnedsatta barn som är utformade utifrån elevernas individuella förutsättningar.
  • Kulturverksamheter på fritidsgårdar med syfte att nå nya målgrupper i den miljö de naturligt befinner sig. Genom att de upptäcker kulturskolan hoppas vi att de på sikt ska hitta vägar för att kunna delta i kulturskolans ordinarie verksamhet.
  • Nya ämnen som Digital musikproduktion och Film har mött ny efterfrågan och gett bredd till våra verksamheter. Det har stärkt vår förmåga att nå nya målgrupper samt möjliggjort ämnesöverskridande möten mellan elever i t.ex. traditionell orkesterundervisning och nyskapande musikformer.

Att påstå att bidraget ”inte har gett den effekt som det borde gjort” tycker vi är en felaktig bild som inte stämmer med verkligheten i Örebro läns kommuner. Vi har svårt att se ett mer effektivt eller bättre sätt som dessa pengar skulle kunna användas på. Vi hoppas att denna information nyanserar bilden av kulturskolornas verksamhet, och belyser vikten och nödvändigheten av de statliga medel som nu föreslås tas bort.

Peter Tikkanen, Utvecklingsledare för regional kulturskolesamverkan i Örebro län

Jenny Liljeberg, Kulturskolechef i Kumla kommun

Thomas Hegefors, Utvecklingsledare Kulturskolan i Ljusnarsbergs kommun

Christina Johansson, Kulturchef Hallsbergs kommun

Erik Lundqvist, Rektor kulturskolan Garnalia

Lena Sköld, Kulturskolechef Nora kommun

Lars Hilmersson, Verksamhetschef Kulturskolan Örebro kommun
Enar Karlsson, Tf Kulturskolechef Hällefors

Andreas Strömbäck, Samordnare Norra Vätterns Musikskola

Per Sjöberg, Enhetschef Kulturskolan Karlskoga kommun

facebook Twitter Email